info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียด : วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลตกพรม จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายชุมพล เจนจัดการ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตกพรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเวทีดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตกพรม จัดให้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ 17 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024