ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
รายละเอียด : ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลตกพรม ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรมแก่ประชาชน และไม่ทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีละเมิดกฎหมายที่มีกหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ นั้น เทศบาลตำบลตกพรม อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อไฟล์ : lcEXsMXTue95900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้