ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง