ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 90 คน )
เพศ
ชาย
44.54%
หญิง
55.46%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
15.54%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
16.22%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
55.41%
อื่นๆ
12.84%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
49.29%
พอใจมาก
19.29%
ปานกลาง
11.43%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
10.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
62.50%
พอใจมาก
22.92%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
5.21%
พอใจน้อยที่สุด
3.13%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
65.85%
พอใจมาก
24.39%
ปานกลาง
3.66%
พอใจน้อย
1.22%
พอใจน้อยที่สุด
4.88%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
62.22%
พอใจมาก
26.67%
ปานกลาง
5.56%
พอใจน้อย
2.22%
พอใจน้อยที่สุด
3.33%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
56.67%
พอใจมาก
31.11%
ปานกลาง
5.56%
พอใจน้อย
3.33%
พอใจน้อยที่สุด
3.33%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
56.98%
พอใจมาก
31.40%
ปานกลาง
5.81%
พอใจน้อย
3.49%
พอใจน้อยที่สุด
2.33%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
55.13%
พอใจมาก
37.18%
ปานกลาง
2.56%
พอใจน้อย
2.56%
พอใจน้อยที่สุด
2.56%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
60.71%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
8.33%
พอใจน้อย
1.19%
พอใจน้อยที่สุด
1.19%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
58.97%
พอใจมาก
34.62%
ปานกลาง
3.85%
พอใจน้อย
1.28%
พอใจน้อยที่สุด
1.28%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
55.95%
พอใจมาก
30.95%
ปานกลาง
7.14%
พอใจน้อย
2.38%
พอใจน้อยที่สุด
3.57%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
57.65%
พอใจมาก
29.41%
ปานกลาง
5.88%
พอใจน้อย
4.71%
พอใจน้อยที่สุด
2.35%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
58.23%
พอใจมาก
35.44%
ปานกลาง
3.80%
พอใจน้อย
1.27%
พอใจน้อยที่สุด
1.27%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
56.58%
พอใจมาก
36.84%
ปานกลาง
5.26%
พอใจน้อย
1.32%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
53.25%
พอใจมาก
37.66%
ปานกลาง
6.49%
พอใจน้อย
2.60%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
51.32%
พอใจมาก
39.47%
ปานกลาง
6.58%
พอใจน้อย
1.32%
พอใจน้อยที่สุด
1.32%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
57.89%
พอใจมาก
32.89%
ปานกลาง
6.58%
พอใจน้อย
1.32%
พอใจน้อยที่สุด
1.32%
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - เจ้าหน้าที่บริการดีมากครับ - - - - - เจ้าหน้าที่บริการดี กระตือรือร้นในการทำงานทุกคนค่ะ - - - - - - - พนักงานตอบคำถามและให้คำแนะนำดีมาก มีการอธิบายที่ละเอียดชัดเจน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เจ้าหน้าที่บริการรวดเร็ว พูดคุยดี ไม่มี