info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทําลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกําหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024