messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลตกพรม
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประณีตและตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ และเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี เนี้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,593.75 ไร่ หรือ 85.75 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา
สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือน มีนาคม 2564

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล / แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม 2564


× เทศบาลตำบลตกพรม