info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
account_box กองคลัง
(นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(นางสาวเกศินี สุขสอาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวเกศินี สุขสอาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นายนิคม ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายนิคม ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวกรรณิกา บุญชิต)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวกรรณิกา บุญชิต)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวแสงนภา ทองสันต์)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวแสงนภา ทองสันต์)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว)
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
(นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว)
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024